Twoja prywatność

Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby personalizować treści i zapewniać lepszą jakość naszych usług. Klikając „Akceptuję” lub włączając opcję w Ustawienia plików cookie, wyrażasz na to zgodę zgodnie z naszą polityką prywatności

Akceptuję

Regulamin serwisu

Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu znajdującego się na stronie internetowej https://www.klawo.io/warunki/regulamin/ powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza zapoznanie  się przez Użytkownika i akceptację  treści  Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

I. Definicje 

Ekspert – Użytkownik posiadający Konto Prywatne, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, bezpośrednio świadczący usługi konsultingowe na rzecz innych Użytkowników, z którym Spółka zawarła określoną niniejszym Regulaminem umowę o współpracy, obejmującą w szczególności świadczenie przez Eksperta usług konsultingowych na rzecz Użytkowników, przy wykorzystaniu Serwisu 

Konto Marki – część Serwisu dostępna wyłącznie dla Użytkownika, prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą, tworzona po prawidłowej rejestracji w Serwisie, przy pomocy której Użytkownik wyłącznie może dodawać w ramach Serwisu Treści, których jest autorem i/lub do których ma inne prawa, i w ramach której Użytkownik nie może korzystać z pozostałych funkcjonalności Serwisu

Konto Prywatne – część Serwisu dostępna wyłącznie dla Użytkownika, tworzona po prawidłowej rejestracji w Serwisie, przy pomocy której Użytkownik obsługuje wszystkie funkcjonalności dostępne w Serwisie

Konto – Konto Prywatne lub Konto Marki tworzone dla Użytkownika w ramach Serwisu 

Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.klawo.io/warunki/regulamin-serwisu

Serwis i/lub Klawo – serwis internetowy, udostępniony w sieci Internet pod adresem www.klawo.io, którego właścicielem jest Spółka, przy pomocy którego, Spółka w szczególności umożliwia Użytkownikom korzystanie z Treści dostępnych w Serwisie, umożliwia wyszukiwanie Ekspertów i umówienie konsultacji z Ekspertami, jak i umożliwia zamieszczenie w ramach Serwisu Treści, których Użytkownik jest autorem lub co do których Użytkownik dysponuje innym prawem uprawniającym do udostępniania/dalszego dystrybuowania udostępnianej Treści, lub też umożliwia udostępnienie informacji o świadczonych przez Eksperta usługach konsultingowych

Spółka – spółka pod firmą POWIDŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa), ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000650383, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-278-87-72, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i 00/100)

Treści Cyfrowe lub Treści – dostępne się w ramach Serwisu produkty w formacie elektronicznym zamieszczane przez Użytkowników (Twórców), którzy są ich autorami lub też którym przysługują inne prawa uprawniające do udostępnienia/dystrybucji Treści

Twórca – Użytkownik posiadający Konto w ramach Serwisu, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, publikujący samodzielnie w Serwisie treści cyfrowe, w szczególności publikujący kursy online, webinary, szkolenia, e-booki, podcasty, materiały i/lub inne treści przesyłane drogą elektroniczną i odbierane za pomocą urządzeń umożliwiających ich przetworzenie, przechowanie i odtworzenie, których jest autorem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) lub co do których Użytkownik posiada inne prawa, pozwalające na korzystanie z publikowanych treści 

Ustawa – ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.)

Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i/lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która przeszła skutecznie proces rejestracji w Serwisie i dla której założone zostało w ramach Serwisu Konto, i która bezpośrednio korzysta z funkcjonalności Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie

II. Postanowienia ogólne. 

 1. Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu, co oznacza, że Spółka może świadczyć także inne usługi, jak i usługi podobne do świadczonych w ramach Serwisu, również poprzez inne serwisy i w tej sytuacji Regulamin nie znajduje zastosowania. 
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady funkcjonowania Serwisu;
  2. zasady zakładania i usuwania Konta Użytkowników; 
  3. zasady dodawania przez Użytkowników w ramach Serwisu Treści i/lub innych danych/informacji/opisów/zaproszeń;
  4. zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym z udostępnianych w ramach Serwisu Treści i/lub usług; 
  5. zasady odpowiedzialności Użytkowników oraz Spółki; 
  6. prawa i obowiązki Użytkowników oraz Spółki; 
  7. zasady płatności i rozliczeń z Użytkownikami; 
 3. Spółka w ramach Serwisu świadczy w szczególności następujące usługi:
  1. umożliwienie Użytkownikom założenia Konta (założenie i prowadzenie Konta Użytkownika); 
  2. umożliwienie Użytkownikom przeglądania danych i Treści udostępnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu; 
  3. umożliwienie Użytkownikom korzystania z Treści umieszczonych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu, na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym umożliwienie zawarcia umów o dostarczenie Użytkownikowi dostępnych w Serwisie Treści, jak również umożliwienie korzystania przez Użytkownika z innych usług dostępnych w ramach Serwisu; 
  4. umożliwienie Użytkownikom zamieszczania w ramach Serwisu Treści, których są autorem, lub co do których przysługują inne prawa uprawniające do udostępnienia/dalszej dystrybucji, których dostarczenia żąda inny Użytkownik korzystający z Serwisu; 
  5. umożliwienie zamieszczania przez Ekspertów zaproszeń do składania ofert przez Użytkowników na zawarcie umów o świadczenie na ich rzecz usług konsultingowych; 
  6. umożliwienie Użytkownikom zapoznawanie się z treścią zaproszeń Ekspertów zamieszczonych w ramach Serwisu i złożenie Ekspertowi oferty do zawarcia umowy o świadczenie usług konsultingowych przez Eksperta na rzecz Użytkownika.
 4. Nazwa Serwisu, jak również zawarte w Serwisie Treści i/lub inne dane, grafiki, obrazy, nagrania i inne produkty w formacie elektronicznym, stanowiące utwory w rozumieniu Ustawy, podlegają ochronie prawnej. 
 5. Prawa własności intelektualnej do danych i treści dostępnych w ramach Serwisu, przysługują Spółce lub osobom trzecim. Korzystanie przez Użytkownika z usług nie powoduje przeniesienia praw do danych i Treści lub udzielenia Użytkownikowi jakichkolwiek licencji na korzystanie z danych i Treści w sposób niewynikający z przeznaczenia Serwisu, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu. 
 6. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się korzystać z Serwisu, Treści lub usług dostępnych w Serwisie wyłącznie w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również postanowieniami Regulaminu. 
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu, w ramach Serwisu zabronione jest w szczególności:
  1. wykorzystywanie w momencie korzystania z Serwisu jakichkolwiek wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików i/lub programów, które mogłyby w całości lub w części uniemożliwić lub utrudnić dostęp do Serwisu;
  2. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu (działań innych, niż opisane w podpunkcie „a” powyżej);  
  3. podejmowanie jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, w szczególności polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy opisane powyżej czynności są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu;
  4. zamieszczanie w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zawierających słowa uznane powszechnie za wulgarne lub treści niewłaściwych, niestosownych, rasistowskich, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, seksistowskich, naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa i innych, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich, w szczególności Użytkowników Serwisu;
  5. podejmowanie w momencie korzystania z Serwisu działań, które mogłyby naruszyć i/lub podważyć zaufanie do Serwisu i/lub Spółki; 
  6. podejmowanie w momencie korzystania z Serwisu działań, które mogłyby wyrządzić Spółce i/lub innym Użytkownikom szkodę majątkową i/lub osobistą.

III. Warunki techniczne. Rejestracja w Serwisie. Zakładanie Konta. Usuwanie Konta.

 1. Spółka określa następujące warunki techniczne korzystania z Serwisu: 
  1. Użytkownik powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym;
  2. korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome;
  3. przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
 2. Użytkownik dysponuje wiedzą, iż korzystanie z oprogramowania Adblock Plus, Flashblock, i/lub innych podobnych oprogramowań może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu i uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z jego funkcjonalności. 
 3. Użytkownik zakładając Konto w ramach Serwisu i akceptując Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na etapie zakładania Konta oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w pełni akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.  
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, a ponadto konieczna jest uprzednia rejestracja Użytkownika i utworzenie Konta. 
 5. Z chwilą założenia przez Użytkownika Konta, pomiędzy Spółką a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz jego funkcjonalności, a której warunki określa niniejszy Regulamin (w szczególności założenie i prowadzenie Konta). Zawarcie umowy i korzystanie z Konta nie oznacza obowiązku zawierania dalszych umów, w szczególności o świadczenie poszczególnych usług w Serwisie, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wybór przez Użytkownika jednego z dwóch rodzajów Kont, to jest:
  1. „Konto Prywatne” – konto dostępne dla każdego Użytkownika, uprawniające w szczególności do:
   1. korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności bez ograniczeń, z zastrzeżeniem warunków opisanych w Regulaminie; 
   2. przeglądania i składania zamówień na zamieszczone przez innych Użytkowników w ramach Serwisu Treści, a także korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu; 
   3. umówienia w ramach Serwisu spotkania z Ekspertem i skorzystania z usług konsultingowych świadczonych przez Eksperta za pośrednictwem Serwisu; 
  2. „Konto Marki” – konto dostępne wyłącznie dla Użytkowników, prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, uprawniające jedynie do zamieszczania w ramach Serwisu Treści, których Użytkownik jest autorem lub co do których dysponuje innym prawem, uprawniającym do udostępnienia/dalszej dystrybucji; założenie Konta Marki uniemożliwia korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu, w szczególności uniemożliwia składanie zamówień na zamieszczone przez innych Użytkowników w ramach Serwisu Treści, umówienie w ramach Serwisu spotkania z Ekspertem i skorzystanie z usług świadczonych przez Eksperta za pośrednictwem Serwisu, a także uniemożliwia zamieszczanie opisów świadczonych usług konsultingowych (świadczenie usług konsultingowych za pośrednictwem Serwisu).  
 7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu założenia Konta w ramach Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika:
  1. w przypadku chęci założenia „Konta Prywatnego”:
   1. imienia i nazwiska;
   2. adresu poczty elektronicznej;
  2. w przypadku chęci założenia „Konta Marki”:
   1. nazwy/firmy Użytkownika; 
   2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika; 
   3. adresu poczty elektronicznej. 
 8. Korzystając z usług/Treści płatnych dostępnych w ramach Serwisu, Użytkownik podaje także dane niezbędne do wystawienia faktury:
  1. imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorcy,
  2. adres lub siedzibę,
  3. numer NIP.
 9. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do ustalenia hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, którego nie ma prawa udostępniać osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki udostępnienia i/lub utraty przez Użytkownika hasła do Konta. 
 10. Założenie przez Użytkownika jednego z Kont nie wymaga dodawania w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści i/lub danych, a ich dodanie jest całkowicie dobrowolne. Zasady dodawania i usuwania Treści z Serwisu opisują dalsze postanowienia Regulaminu. 
 11. Ekspertem może zostać wyłącznie Użytkownik posiadający w ramach Serwisu Konto Prywatne.  
 12. Zmiana statusu z Użytkownika na Eksperta jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna, i następuje poprzez:
  1. zaznaczenie w ramach Konta Prywatnego odpowiedniej opcji „Ekspert” lub 
  2. opisanie na Koncie (w ramach dostępnego formularza) kategorii, w ramach których Ekspert gotów jest świadczyć usługi konsultingowe, podanie krótkiej biografii zawodowej i określenie terminów dostępności dla Użytkowników posiadających Konta Prywatne.
 13. Twórcą może być każdy Użytkownik posiadający w ramach Serwisu Konto.  
 14. Zmiana statusu z Użytkownika na Twórcę jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna, i następuje poprzez:
  1. zaznaczenie w ramach Konta odpowiedniej opcji „Twórca” lub 
  2. dodanie w ramach Serwisu Treści Cyfrowej.
 15. Rejestracja w Serwisie Użytkownika będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą może nastąpić poprzez skuteczną jego autoryzację za pomocą platform zewnętrznych, przy wykorzystaniu mechanizmów udostępnianych przez właściwego usługodawcę (Linkedin, Google).
 16. Zmiana statusu Użytkownika na Eksperta/Twórcę w Serwisie oznacza: 
  1. zawarcie z Ekspertem umowy o współpracy o świadczenie na rzecz Użytkowników posiadających Konto Prywatne usług; zawarcie umowy nie oznacza obowiązku zawierania dalszych umów, w szczególności o świadczenie poszczególnych usług w Serwisie, chyba, że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu;
  2. zawarcie z Twórcą umowy współpracy wraz z udzieleniem licencji niewyłącznej na korzystanie i rozporządzanie Treścią.
 17. Ekspert/Twórca po zmianie statusu zobowiązany jest uzupełnić swoje Konto o następujące dane: 
  1. firmę (nazwę), pod jaką prowadzi działalność gospodarczą; 
  2. adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza; 
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile nie został podany na etapie zakładania Konta;
  4. fotografię prezentującą wizerunek Eksperta/Twórcy. 
 18. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć Konto. Usunięcie Konta następuje za pomocą właściwych funkcjonalności Serwisu. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem z Użytkownikiem umowy zawartej na mocy niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik wniósł opłaty za korzystanie z usług/Treści, rozwiązanie umowy i likwidacja Konta nie uprawnia do żądania ich zwrotu. 

IV. Ekspert/Twórca. Prawa i obowiązki Eksperta/Twórcy. 

 1. Ekspert/Twórca udziela Spółce nieodwoływalnego i bezpłatnego zezwolenia na rozpowszechnianie fotografii prezentującej wizerunek Eksperta/Twórcy oraz jego imienia i nazwiska (odpowiednio nazwy, pseudonimu), podobizn, obrazów i/lub nagrań dźwiękowych w związku z zaproszeniem do zawarcia umowy z pozostałymi Użytkownikami, dostawą, marketingiem, w celach promocyjnych Serwisu, w tym także na innych nośnikach i serwisach internetowych, a także w ramach reklamy zewnętrznej (mural, billboard, reklama w metrze, citylight) oraz oświadcza, że nie będzie z tego tytułu dochodził od Spółki jakichkolwiek roszczeń.  
 2. Spółka informuje Eksperta/Twórcę, iż zgromadzone w Serwisie dane osobowe będą udostępniane, w ramach funkcjonalności Serwisu, innym Użytkownikom, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, jak i zapewnienia dostępności Treści i/lub zaproszeń do składania ofert na zawarcie umowy o świadczenie usług konsultingowych. 
 3. Ekspert potwierdza i oświadcza, że:
  1. posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, referencje oraz doświadczenie do świadczenia na rzecz Użytkowników usług określonych zaproszeniem Eksperta opublikowanym w Serwisie; 
  2. posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i/lub pozwolenia, a także posiada prawo do publikowania w ramach Serwisu treści, danych, informacji i/lub innych materiałów;
  3. zapewni jakość świadczonych usług konsultingowych na poziomie odpowiadającym standardom w branży, w której Ekspert zamierza świadczyć usługi konsultingowe;  
  4. pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za treści, dane, zaproszenia, informacje oraz inne materiały dostarczane lub publikowane w Serwisie w związku ze świadczonymi usługami konsultingowymi, w tym pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za ich dokładność i aktualność; 
  5. pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, jakość, rzetelność oraz terminowość usług konsultingowych świadczonych na rzecz Użytkowników posiadających Konto Prywatne.
 4. Twórca potwierdza i oświadcza, że:
  1. pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za Treści, dane, informacje oraz inne materiały dostarczane lub publikowane w Serwisie, w tym pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za ich dokładność i aktualność; 
  2. przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do publikowanych i/lub dostarczanych Treści i/lub posiada wszelkie niezbędne prawa pozwalające udzielić Spółce licencji do korzystania z publikowanych lub dostarczanych w ramach Serwisu Treści, na warunkach opisanych w Regulaminie;
  3. ma prawo rozporządzać przysługującymi Twórcy prawami autorskimi do Treści, w szczególności w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu ze Spółką; 
  4. przysługujące Twórcy majątkowe prawa autorskie do Treści nie są zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym ani nie stanowią przedmiotu sporu rozstrzyganego przez sądy powszechne;  
  5. publikowane lub dostarczane w ramach Serwisu Treści nie są obciążone prawami osób trzecich.
 5. Ekspert/Twórca oświadczają i zapewniają, że:
  1. podawane przez nich w Serwisie informacje są prawdziwe;  
  2. nie będą przechowywać w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści, danych, zaproszeń, informacji i/lub innych materiałów o charakterze bezprawnym;
  3. będą korzystać z Serwisu wyłącznie w celach wynikających z jego przeznaczenia, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 
  4. publikowane lub dostarczane w ramach Serwisu Treści, dane, informacje, zaproszenia i/lub inne materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich; 
  5. korzystając z Serwisu nie będą używać słów powszechnie uznanych za wulgarne; 
  6. korzystając z Serwisu nie będą dostarczać lub publikować Treści, danych, zaproszeń, informacji i/lub innych materiałów niewłaściwych, niestosownych, rasistowskich, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, seksistowskich, naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa i innych, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich, w szczególności Użytkowników Serwisu;   
  7. nie będą zakłócać i/lub w inny sposób utrudniać działania Serwisu i/lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników; 
  8. świadcząc usługi i/lub korzystając z Serwisu nie będą podejmować działań, które mogłyby naruszyć postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, naruszyć zaufanie do Serwisu oraz Spółki, a także naruszyć prawa osób trzecich, w szczególności pozostałych Użytkowników. 
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wzajemne naruszenie praw, w szczególności praw własności intelektualnej i innych dóbr prawnie chronionych (dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zasad konkurencji), do którego to naruszenia doszło pomiędzy Ekspertem/Twórcą i Użytkownikiem. 
 7. Zasady i reguły dodawania treści w ramach Serwisu uregulowane zostały w dalszej części Regulaminu.

V. Usługi świadczone przez Eksperta. 

 1. Spółka świadczy w Serwisie usługi pośrednictwa w zakresie zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług konsultingowych przez Ekspertów na rzecz innych Użytkowników posiadających w ramach Serwisu Konta Prywatne, a także usługi marketingowe i promocyjne, polegające na kojarzeniu Ekspertów z Użytkownikami zainteresowanymi uzyskaniem konsultacji w ramach świadczonych przez Eksperta usług. 
 2. Eksperci mogą świadczyć swoje usługi wyłącznie na rzecz Użytkowników posiadających Konto Prywatne, a posługiwanie się w ramach niniejszego punktu Regulaminu pojęciem „Użytkownik” rozumieć należy w ten sposób, że mowa jest wyłącznie o Użytkowniku posiadającym Konto Prywatne.  
 3. Spółka nie świadczy na rzecz Użytkowników (Ekspertów) jakichkolwiek usług konsultingowych, projektowych, programistycznych, logistycznych, księgowych, kadrowych, a także innych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć przez Ekspertów. 
 4. Usługi konsultingowe na rzecz Użytkowników posiadających Konto Prywatne świadczą wyłącznie Eksperci, za pośrednictwem Serwisu, w sposób i na warunkach ustalonych pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem, przy uwzględnieniu zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Podane przez Eksperta w Serwisie informacje dotyczące świadczonych usług stanowią zaproszenie dla Użytkowników posiadających Konto Prywatne do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Wyrażone przez Eksperta zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
  1. opis usługi konsultingowej;
  2. stawkę godzinową świadczonych przez Eksperta usług i/lub wynagrodzenie Eksperta za daną usługę konsultingową. 
 7. Użytkownik może złożyć Ekspertowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług konsultingowych, składając oświadczenie poprzez stosowną funkcjonalność Serwisu oraz wnosząc opłatę tytułem wynagrodzenia Eksperta. 
 8. Do zawarcia umowy o świadczenie usług konsultingowych między Ekspertem a Użytkownikiem posiadającym Konto Prywatne dochodzi po przyjęciu przez Eksperta oferty złożonej przez Użytkownika posiadającego Konto Prywatne, o czym Ekspert każdorazowo powiadomi Użytkownika. Warunki zawartej umowy każdorazowo określane są wyłącznie przez Eksperta i Użytkownika korzystającego z jego usług, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
 9. Świadczenie usług przez Eksperta następuje wyłącznie przy zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych w Serwisie. Zabronione jest świadczenie na rzecz Użytkownika, który dokonał zapłaty za usługi Eksperta za pośrednictwem Serwisu, usług konsultingowych w sposób inny niż za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. 
 10. Ekspert zobowiązuje się świadczyć usługi w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

VI. Płatność za usługi świadczone przez Eksperta. 

 1. Rozliczenie usług świadczonych przez Eksperta na rzecz Użytkowników następuje za pośrednictwem Spółki, poprzez Serwis.
 2. Użytkownik może korzystać z usług odpłatnych pod warunkiem prawidłowego wniesienia opłat tytułem wynagrodzenia Eksperta. 
 3. Wysokość wynagrodzenia Eksperta jest każdorazowo ustalana przez Eksperta i widoczna jest w treści zaproszenia (opisie) świadczonych przez Eksperta usług konsultingowych zamieszczonego w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zmianę przez Eksperta wysokości wynagrodzenia należnego za usługi konsultingowe. 
 4. Użytkownik wnosi opłaty tytułem korzystania z usług Eksperta poprzez funkcjonalność obciążania karty płatniczej poprzez serwis Stripe. 
 5. Po wniesieniu opłaty Spółka wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji Konta fakturę. 

VII. Treści – publikowanie/dostarczanie, usuwanie z Serwisu.   

 1. Treści mogą być publikowane i/lub dostarczane w ramach Serwisu przez Użytkowników, którzy zmienili swój status na „Twórcę”. Treści publikowane i/lub dostarczane są samodzielnie przez Twórcę, za pomocą Serwisu i Konta. 
 2. Treści publikowane i/lub dostarczane przez Twórcę, stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy i podlegają przewidzianej Ustawą ochronie prawnej. 
 3. Opublikowanie i/lub dostarczenie w ramach Serwisu przez Twórcę Treści, nie skutkuje utratą przez Twórcę praw autorskich do Treści.
 4. Twórca publikując Treść zamieszcza w ramach jej opisu w szczególności:
  1. cenę za jaką publikowana Treść będzie dostarczona (w kwocie brutto, tj. zawierającej należny podatek VAT);
  2. opis publikowanej Treści.
 5. Publikując i/lub dostarczając w ramach Serwisu Treści zawarta zostaje miedzy Spółką a Twórcą umowa o współpracy, w której Twórca udziela Spółce licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na korzystanie i rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do Treści, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Licencja zostaje udzielona Spółce na następujących polach eksploatacji: 
  1. wykorzystywanie nośników umożliwiających korzystanie z Treści przy użyciu zapisu magnetycznego, techniki cyfrowej oraz sieci Internet;
  2. wykorzystywanie i rozporządzanie Treścią poprzez publiczne wyświetlenie, nadawanie, udostępnienie, odtworzenie oraz emitowanie i reemitowanie Treści, tak aby każdy Użytkownik mógł mieć dostęp do Treści i mieć możliwość korzystania z nich, w miejscu i czasie wybranym przez Spółkę;  
  3. wprowadzenie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz do pamięci nietrwałej RAM w celu przechowywania i archiwizowania Treści.
 6. Spółka nie świadczy na rzecz Użytkowników (Twórców) jakichkolwiek usług konsultingowych, projektowych, programistycznych, logistycznych, księgowych, kadrowych, a także innych związanych z dostarczanymi przez Twórców Treściami.  
 7. Twórca udzielając Spółce licencji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, upoważnia także Spółkę do udzielenia Użytkownikom posiadającym Konto Prywatne dalszej licencji (sublicencji) do korzystania z Treści na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.  
 8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zabronione jest publikowanie i/lub dostarczanie w ramach Serwisu Treści, które:
  1. są bezprawne, naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. zawierają słowa uznane powszechnie za wulgarne; 
  3. są niewłaściwe, niestosowne, rasistowskie, obraźliwe, nawołujące do nienawiści, pornograficzne, fałszywe, wprowadzające w błąd, seksistowskie, naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa i inne, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich, w szczególności Użytkowników Serwisu;
  4. mogłyby naruszyć i/lub podważyć zaufanie do Serwisu i/lub Spółki; 
  5. mogłyby wyrządzić Spółce i/lub innym Użytkownikom szkodę majątkową i/lub osobistą.
 9. Treści publikowane są w ramach Serwisu w formie linku, do którego dostęp uzyska wyłącznie Użytkownik posiadający Konto Prywatne, po uiszczeniu stosownej opłaty za dostarczenie Treści, z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu. 
 10. Twórca może w każdym czasie usunąć opublikowaną i/lub dostarczoną w ramach Serwisu Treść i/lub dokonać jej modyfikacji. W sytuacji, gdy Twórca opublikował i/lub dostarczył więcej niż jedną Treść, usunięte mogą zostać jedynie niektóre z Treści. 
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia Treści niespełniających warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Spółka każdorazowo poinformuje Twórcę o usunięciu Treści i przyczynach usunięcia. 
 12. W sytuacji, gdy Treść Twórcy zostanie usunięta z Serwisu więcej niż dwa razy, a przyczyną usunięcia będzie naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka upoważniona jest do zablokowania i usunięcia Konta Twórcy oraz zamieszczonych przez Twórcę Treści. 
 13. W przypadku usunięcia przez Spółkę Treści w wyniku otrzymania zgłoszenia od Użytkownika o naruszeniu postanowień Regulaminu i zgłoszenia żądania zwrotu środków za dostarczenie takiej Treści w ramach Serwisu, Spółka zwróci Użytkownikowi, który zgłosił naruszenie wpłacone środki tytułem dostarczenia Treści, co oznacza, że Twórca z tytułu dostarczenia Treści niezgodnej z Regulaminem nie otrzyma od Spółki wypłaty środków za jej dostarczenie innym Użytkownikom. 
 14. Wszelkie szkody i/lub negatywne konsekwencje, które powstaną w związku z usunięciem z Serwisu Treści, z przyczyn opisanych w niniejszym punkcie, obciążają wyłącznie Twórcę i Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za usunięcie Treści z Serwisu.  
 15. Usunięcie Treści z Serwisu skutkuje zakończeniem obowiązywania umowy zawartej między Twórcą a Spółką i wygaśnięciem prawa Spółki do udzielania nowym Użytkownikom Serwisu sublicencji na korzystanie z usuniętej Treści, z zastrzeżeniem, że dotychczas udzielone Użytkownikom prawa do opłaconych i dostarczonych już Treści obowiązywać będą zgodnie z warunkami udzielonych sublicencji, w tym dożywotnio.   

VIII. Opłaty za dostarczenie Treści. Dostarczenie Treści. Płatność za Treści publikowane i/lub dostarczane w ramach Serwisu. Zabezpieczenia Treści. 

 1. Twórca określa każdorazowo opłatę za publikowane i/lub dostarczane w ramach Serwisu Treści. Wysokość opłaty za daną Treść będzie każdorazowo widoczna przy opisie Treści w ramach Serwisu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę przez Twórcę opłaty za opublikowane w ramach Serwisu Treści i ich dostarczenie.   
 2. Użytkownik posiadający Konto Prywatne może za pośrednictwem Serwisu zamawiać dostępne w ramach Serwisu Treści publikowane i/lub dostarczane przez Twórców. Pojęcia „Użytkownik” oraz „Użytkownik posiadający Konto Prywatne” użyte w ramach niniejszego punktu Regulaminu używane będą zamiennie i każdorazowe posłużeniem się zwrotem „Użytkownik” oznaczać będzie „Użytkownik posiadający Konto Prywatne”. 
 3. Użytkownik dokonuje wyboru Treści dostępnych w Serwisie, poprzez samodzielne wyszukiwanie Twórcy i/lub Treści, o których dowiedział się z innych źródeł niż Serwis. 
 4. Po odszukaniu interesującej Użytkownika Treści, Użytkownik może złożyć zamówienie na dostarczenie za pośrednictwem Serwisu wybranej Treści. Zamówienie należy złożyć wchodząc w link dostępny w Serwisie, odsyłający na podstronę Serwisu, gdzie po wybraniu opcji „Zamów”/”Kup”, Użytkownik zostanie odesłany na stronę obsługującą płatności.
 5. Z chwilą wybrania przez Użytkownika opcji „Zamów”/”Kup”, z Użytkownikiem zawarta zostaje umowa na dostarczenie Treści za pośrednictwem Serwisu. 
 6. Użytkownik wnosi opłaty za zamówione Treści poprzez funkcjonalność obciążenia karty płatniczej, poprzez serwis Stripe. 
 7. Użytkownik, po wniesieniu opłaty za zamówienie dostarczenia Treści, uzyska możliwość do korzystania w ramach posiadanego Konta z opłaconej Treści. 
 8. Treść dostępna będzie dla Użytkownika, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, na Koncie po upływie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania wpłaty za jej dostarczenie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Użytkownik dokonując wpłaty oświadczy na etapie opłacania Treści, że żąda jej dostarczenia przed upływem 14 (czternastu) dni od dnia jej opłacenia. 
 9. Korzystanie z Treści będzie możliwe jedynie za pośrednictwem Serwisu, chyba, że dany rodzaj formatu dostarczonej Treści, wymagać będzie korzystania poza Serwisem, co będzie zgodne z przeznaczeniem dostarczonej Treści, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.  
 10. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zabronione jest jakiekolwiek pobieranie przez Użytkownika dostarczanej Treści i/lub podejmowanie działań mających na celu pobranie Treści, lub też korzystanie z Treści w sposób inny, niż za pośrednictwem Serwisu.  
 11. Publikowane i/lub dostarczane Treści w ramach Serwisu mogą być zabezpieczone w szczególności przed nielegalnym pobieraniem, kopiowaniem i/lub nielegalną zmianą Treści. Zabronione jest usuwanie istniejącego zabezpieczenia Treści i/lub podejmowanie działań mających na celu jego usunięcie. 

IX. Korzystanie z Treści. Licencja.

 1. Z chwilą dostarczenia Użytkownikowi Treści, Użytkownikowi zostaje udzielona niewyłączna i niezbywalna sublicencja na korzystanie z opłaconej Treści, w zakresie określonym w Regulaminie i/lub warunkach doprecyzowujących zakres sublicencji podanych przy opisie Treści. 
 2. Sublicencja na korzystanie z opłaconej Treści uprawnia do korzystania z Treści wyłącznie przez Użytkownika, któremu została udzielona sublicencja i wyłącznie dla wewnętrznego użytku własnego, z zastrzeżeniem innych ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu. 
 3. Użytkownik, któremu udzielono sublicencji zobowiązany jest zadbać o to, by żadna osoba nieuprawniona, nie korzystała z opłaconych przez Użytkownika Treści. 
 4. Sublicencja udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Treści umożliwia Użytkownikowi korzystać z Treści tylko w takim zakresie, w jakim to zostało określone w Regulaminie i/lub warunkach szczególnych zawartych przy opisie Treści. Użytkownik nie może domniemać lub wyprowadzać z zapisów Regulaminu i/lub innych warunków ewentualnie zawartych przy opisie Treści przysługujących Użytkownikowi uprawnień wynikających z udzielonej sublicencji. 
 5. Zastrzega się, że udzielona sublicencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Spółkę prawa do jej udzielenia (np. wskutek usunięcia z Serwisu Treści i/lub Konta Twórcy), za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności. 
 6. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownikowi, któremu udzielono sublicencji  nie wolno:
  1. rozpowszechniać ani udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej dostarczonej Treści ani jej fragmentów;
  2. kopiować, powielać dostarczoną Treść i/lub jej fragment/y, jak również rozpowszechniać lub udostępniać tak skopiowaną Treść i/lub jej fragment/y; 
  3. wykorzystywać Treść/jej fragment/y i/lub kopię Treści/jej fragmentu/ów w celach komercyjnych;
  4. dokonywać zmian w dostarczonej Treści i/lub wszelkiego rodzaju modyfikacji; 
  5. usuwać Treści i/lub jej fragment/y z Serwisu; 
  6. usuwać ewentualnych błędów dostarczonej Treści i/lub jej fragmentu/ów; 
  7. usuwać zabezpieczeń dostarczonej Treści i/lub podejmować działania mające na celu usunięcie takich zabezpieczeń;  
  8. udzielać dalszych licencji do korzystania z Treści i/lub jej fragmentu/ów.  

X. Rozliczenia z Ekspertem. 

 1. Stawkę wynagrodzenia Eksperta z tytułu świadczenia usług na rzecz Użytkowników określa każdorazowo Ekspert, w kwocie brutto, tj. powiększonej o podatek VAT. Stawka godzinowa i/lub wynagrodzenie Eksperta każdorazowo podawane są przez Eksperta w ramach opisu zaproszenia do składania przez Użytkowników ofert do zawarcia umowy o świadczenie usług. 
 2. Wysokość prowizji Spółki będzie każdorazowo ustalana przez Spółkę i należna będzie od każdej należności uzyskanej przez Eksperta od Użytkownika, za usługi konsultingowe świadczone za pośrednictwem Serwisu. Wysokość prowizji Spółki wyświetlana będzie na Koncie Eksperta i wynosić będzie określony procent („%”) wynagrodzenia Eksperta za świadczone na rzecz Użytkowników usługi konsultingowe, powiększony o określoną wartość wyrażoną w złotych polskich (przykładowo 10% prowizji za każdorazowo świadczoną przez Eksperta na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, usługę konsultingową).  
 3. Po wniesieniu przez Użytkownika zapłaty Spółka podaje Ekspertowi, poprzez informację udostępnioną na jego Koncie (profilu) w Serwisie, wysokość przysługującego mu wynagrodzenia.
 4. Spółka wypłaca Ekspertowi należne mu wynagrodzenie, pomniejszone o wysokość prowizji Spółki, po złożeniu przez Eksperta stosownej dyspozycji w Serwisie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wystawienie i załączenie Spółce prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka nie wypłaci Ekspertowi wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, za opłacone przez Użytkownika usługi konsultingowe, jeżeli Ekspert mimo umówionego z Użytkownikiem terminu na realizację usługi konsultingowej, nie wykona na rzecz Użytkownika umówionej usługi (przykładowo: nie pojawi się na umówionym spotkaniu on-line zorganizowanego w ramach Serwisu). 
 6. W przypadku, gdy Spółka poweźmie informację o tym, że Ekspert wykonał usługę konsultingową na rzecz Użytkownika skojarzonego z Ekspertem za pośrednictwem Serwisu, z pominięciem postanowień niniejszego Regulaminu oraz funkcjonalności Serwisu (przykładowo: poprzez spotkanie zorganizowane poza Serwisem), Ekspert zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy przypadek świadczenia usług konsultingowych na rzecz Użytkowników, którzy złożyli Ekspertowi ofertę zawarcia umowy na świadczenie takich usług za pośrednictwem Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem i/lub z pominięciem funkcjonalności Serwisu. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia otrzymania wezwania Spółki, na rachunek bankowy wskazany w treści wezwania. 
 7. W sytuacji, gdy wysokość szkody powstałej po stronie Spółki w wyniku sytuacji opisanej w ust. 6 powyżej przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej, Spółka uprawniona będzie dochodzić od Eksperta odszkodowania na zasadach ogólnych.    

XI. Rozliczenia z Twórcą. 

 1. Opłaty za dostarczenie Treści uiszczane są wyłącznie przez Użytkowników, którzy złożyli za pośrednictwem Serwisu zamówienie na daną Treść. 
 2. Po uiszczeniu przez Użytkownika zamawiającego Treść opłaty za jej dostarczenie, Twórca będzie miał widoczne w ramach swojego Konta zgromadzone środki, których wysokość stanowić będzie sumę dostarczonych i opłaconych przez Użytkowników Treści, pomniejszoną o prowizję należną Spółce. 
 3. Wysokość prowizji Spółki będzie każdorazowo ustalana przez Spółkę i należna będzie od każdej dostarczonej za pośrednictwem Serwisu Treści. Wysokość prowizji Spółki wyświetlana będzie na Koncie Twórcy i wynosić będzie określony procent („%”) opłaty za dostarczaną Treść, powiększony o określoną wartość wyrażoną w złotych polskich (przykładowo 2% opłaty za dostarczoną Treść + 2 zł za każde dostarczenie Treści). 
 4. Prowizja Spółki będzie każdorazowo potrącana po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty za dostarczaną Treść.  
 5. Spółka wypłaca Twórcy należne mu wynagrodzenie, pomniejszone o wysokość prowizji Spółki, po złożeniu przez Twórcę stosownej dyspozycji w Serwisie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest wystawienie i załączenie Spółce prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 6. Zastrzega się, że w przypadku usunięcia przez Spółkę Treści w wyniku otrzymania zgłoszenia od Użytkownika o naruszeniu postanowień Regulaminu i zgłoszenia przez takiego Użytkownika żądania zwrotu środków za dostarczenie takiej Treści w ramach Serwisu, Spółka zwróci Użytkownikowi, który zgłosił naruszenie wpłacone środki tytułem dostarczenia Treści, a Twórca z tytułu dostarczenia Treści niezgodnej z Regulaminem nie otrzyma od Spółki wypłaty środków za jej dostarczenie w ramach Serwisu. 

XII.Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Ekspertem/Twórcą. 

 1. Ekspert/Twórca, jak i Spółka mają prawo do wypowiedzenia zawartej między nimi umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca. W przypadku umów zawartych z Ekspertami, warunkiem skutecznego rozwiązania umowy jest brak usług konsultingowych przyjętych do wykonania przez Eksperta – w takim przypadku umowa przedłuża się do dnia wykonania ostatniej przyjętej przez Eksperta do realizacji usługi. 
 2. Spółka może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. rażącego naruszenia przez Eksperta/Twórcę postanowień niniejszego Regulaminu; 
  2. opublikowania i/lub dostarczenia w ramach serwisu Treści, danych, informacji i/lub innych materiałów niezgodnych z postanowieniami Regulaminu; 
  3. pięciokrotnej z rzędu odmowy przyjęcia złożonej przez Użytkownika oferty na zawarcie umowy o świadczenie usług konsultingowych. 
 3. Ekspert/Twórca składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail Spółki help@klawo.io wypełniając stosowne oświadczenie w Serwisie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej https://www.klawo.io/kontakt.
 4. Spółka składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail Eksperta/Twórcy podany w okresie zakładania Konta lub udostępniając stosowne oświadczenie na Koncie (profilu) Eksperta/Twórcy.  

XIII. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od zawartej ze Spółką umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Użytkownik odstępuje od zawartej umowy składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
  1. na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu;
  2. drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Spółki help@klawo.io;
  3. przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową Spółki. 
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący konsumentem, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli realizacja umowy zawartej z Użytkownikiem (w szczególności umowy na dostarczenie Treści/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) została rozpoczęta, na wyraźne żądanie Użytkownika, zgłoszone poprzez zaznaczenie okienka z takim żądaniem na etapie składania zamówienia na dostarczenie Treści lub opłacenia usługi konsultingowej Eksperta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej z Użytkownikiem, Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu umowy, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje. 
 8. Informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ramach niniejszego punktu Regulaminu, zawarte zostały także na stronie internetowej Serwisu, pod adresem: www.klawo.io/warunki/informacje-dotyczace-odstapienia-od-umowy/
 9. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, inni niż opisani w ust. 1 powyżej, z chwilą uiszczenia opłaty za usługi konsultingowe świadczone przez Eksperta i/lub uiszczenia opłaty za dostarczenie Treści tracą prawo do odstąpienia od zawartej umowy, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w sposób opisany w niniejszym punkcie Regulaminu, najpóźniej do czasu uiszczenia przez Użytkownika opłaty. 

XIV. Odpowiedzialność Spółki. 

 1. Spółka dba o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych urządzeń z których korzysta, o których mowa w Regulaminie, co skutkować może ograniczeniem w dostępie Użytkownika do Serwisu i jego funkcjonalności; 
  2. zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu niespowodowane działaniami Spółki, w tym powstałymi w wyniku działania siły wyższej, awarii sprzętu i/lub spowodowane działaniami innych Użytkowników;
  3. czasowe zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu spowodowane dokonywaniem przez Spółkę modernizacji i/lub ulepszeń Serwisu;
  4. wszelkie nieścisłości, niedokładności i/lub prawdziwość Treści, danych, informacji i/lub innych materiałów dostępnych w Serwisie;
  5. wszelkie nieścisłości, niedokładności i/lub prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników na etapie zakładania Konta i/lub późniejszego uzupełnienia danych Użytkownika; 
  6. brak aktualizacji danych i/lub informacji udostępnianych przez Użytkowników w ramach Serwisu; 
  7. przydatność dostępnych w Serwisie Treści, danych, informacji i/lub innych materiałów;
  8. szkody poniesione przez Użytkowników spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie, w szczególności włamaniami na Konto, przejęciem hasła i inne;
  9. udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim hasła do Konta;  
  10. decyzję Użytkownika o usunięciu Konta;
  11. usunięcie Treści i/lub Konta, jeżeli doszło do tego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

XV. Reklamacje i rozpatrywanie sporów.

 1. Każdy Użytkownik Serwisu może wnieść do Spółki reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Serwisu lub zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem umową, a w szczególności:
  1. sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną; 
  2. nieprawidłowością w funkcjonalnościach Serwisu;
  3. opisem usług. 
 2. Reklamacja może być wniesiona poprzez formularz reklamacyjny udostępniony w Serwisie.
 3. Spółka rozpatruje reklamację i informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 4. Wszelkie spory wynikające z zawartych na podstawie Regulaminu umów podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:
  1. ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,
  2. ze względu na siedzibę Spółki – w przypadku umów zawartych z Użytkownikami nie będącymi konsumentami.
 5. Użytkownik będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Spółka oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://wiih.org.pl/.
 6. Spółka oświadcza, że:
  1. nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2. Użytkownik nie jest zobowiązany do zamawiania jakichkolwiek usług i/lub Treści w Serwisie.

XVI. Ochrona danych osobowych. Pliki cookie. 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych na etapie zakładania Konta i/lub w momencie uzupełniania danych Konta (imię, nazwisko, pseudonim, nazwa, pod którą prowadzona jest działalność Użytkownika, wizerunek, adres poczty elektronicznej, adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zainteresowania, zawód, specjalizacja, lokalizacja, numer IP) jest spółka pod firmą pod firmą POWIDŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105 Warszawa), ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000650383, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-278-87-72, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych i 00/100), dalej jako: „Administrator”.
 2. Zasady, zgodnie z którymi przetwarzane są dane osobowe, reguluje Polityka Prywatności.
 3. Klauzula informacja dla Użytkowników dostępna jest na stronie internetowej Serwisu, pod adresem: https://www.klawo.io/warunki/polityka-prywatnosci/ 
 4. Dane osobowe Użytkowników podane na etapie zakładania Konta i/lub uzupełniania danych Użytkownika, będą przetwarzane przez Spółkę w celu wykonania umów zawartych z Użytkownikami, w szczególności w celu świadczenia usług, a także udokumentowania świadczenia usług, udokumentowania i obsługi płatności oraz obsługi reklamacji. Spółka może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko, pseudonim i/lub nazwa, pod którą prowadzona jest działalność Użytkownika;
  2. wizerunek;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza; 
  5. zainteresowania;
  6. zawód i specjalizacja.
 5. W celu wykonania zawartych z Użytkownikami umów, w szczególności w celu świadczenia usług, Spółka może przetwarzać także inne dane osobowe dostarczane przez Użytkowników, w szczególności:
  1. lokalizację,
  2. nazwę przeglądarki,
  3. numer IP,
  4. nazwę systemu operacyjnego,
  5. język przeglądarki.
 6. Spółka może także, za zgodą Użytkownika, przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w odrębnych dokumentach. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie okienko podczas zakładania Konta. 

XVII.Postanowienia końcowe. 

 1. Spółka może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie i wchodzi niezwłocznie po jego publikacji na stronie internetowej Serwisu i/lub w terminie późniejszym, wskazanym przez Spółkę. 
 2. O zmianie Regulaminu Spółka informuje Użytkowników poprzez informację na stronie internetowej Serwisu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej Użytkowników. Po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednio stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego;
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2022.